Ngày 3/11/2011 tại TP.HCM: Ủy ban Công-Nông nghiệp của CCIFV tổ chức hội thảo “Vấn đề môi trường, hậu quả gì cho các doanh nghiệp Việt Nam?” do ông Albert Franceskinj báo cáo.