Ngày 9/12/2010 tại Paris: Caroline Chazard thuyết trình về “Việt Nam: 3 năm sau khi gia nhập WTO”