Ngày 6/10/2010 tại Singapore: Caroline Chazard thuyết trình về “Làm thế nào để đầu tư vào Đông Nam Á?” tại hội thảo CCEF va UBIFRANCE.