Ngày 9/12/2010 tại Paris: Albert Franceskinj thuyết trình về “Làm thế nào để đầu tư vào lĩnh vực phân phối ở Việt Nam?