Ngày 6/10/2010 tại TP.HCM: Albert Franceskinj tham gia hội thảo do CCIFV tổ chức về “Môi trường kinh doanh ở Việt Nam và vấn đề quản lý việc giao thoa văn hóa”.