Ngày 7/10/2010 tại TP.HCM: Albert Franceskinj và cộng sự tham gia hội nghị do Đoàn luật sư Mỹ tổ chức: Luật hôn nhân gia đình ở Việt Nam – khung pháp lý và thủ tục thực hiện.