Ngày 9/12/2010 tại TP.HCM: Albert Franceskinj tham gia hội nghị về sở hữu trí tuệ do CCIFV tổ chức.