Ngày 27/10/2011 tại Hà Nội: hội nghị bàn tròn về vấn đề “Tham nhũng trong doanh nghiệp”, ông Albert Franceskinj trình bày “Giải pháp tốt nhất giúp ngăn chặn tình trạng tham nhũng của người lao động”.