Ngày 20/11/2012 tại Hà Nội: Hội nghị bàn tròn CCIFV “Chính sách tiền lương” trình bày bởi ông Albert Franceskinj