Ngày 7/6/2011 tại Bình Dươg (Việt Nam): Ủy ban Nông ngiệp – Thực phẩm của CCIFV thuyết trình về Luật Thực phẩm số 55/2010/QH12 có hiệu lực vào này 1/7/2011