Ngày 13/9/2012 tại TP.HCM: hội thảo về những thành viên mới do CCIFV tổ chức, với sự tham gia của Albert Francesknij về vấn đề “khía cạnh văn hóa và giao thoa văn hóa trong việc kinh doanh tại Việt Nam”.