Ngày 19/5/2011 tại Paris: Làm thế nào để tối ưu hóa chiến lược phát triển đầu tư bên ngoài vào châu Á?”, hợp tác với tổ chức tài chính GEREJE, UBIFRANCE, CF News, Ngân hàng tư nhân Swisslife: “Khuôn khổ pháp lý và thỏa thuận cấu trúc, rào cản địa phương đối với nhà đầu tư nước ngoài, cấu trúc đầu tư”