0

TỐ TỤNG XUYÊN QUỐC GIA

Tố tụng xuyên quốc gia: Hướng dẫn thực thi/ Chương về Việt Nam, 2010, biên soạn bởi Đại học Oxford. Albert Franceskinj là đồng tác giả, chịu trách nhiệm về phần “Tố tụng quốc tế tại Việt Nam”