Sổ tay Việt nam CCE 2009: Albert Franceskinj đóng góp